avconvでHTML5 videoタグで再生可能な高画質動画に変換

$ avconv -i input.mov -vcodec h264 -profile:v high -level 41 -acodec mp3 -ar 44100 -b:a 320k output.mp4
参考: https://wiki.libav.org/Encoding/h264

0 件のコメント: